Privacyverklaring

SCOOP makelaardij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Statenlaan 43, 2582 GC Den Haag
joost@scoopmakelaardij.com
0(31) 6 830 826 31
Persoonsgegevens die wij verwerken
SCOOP makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Nummer ID-bewijs

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
joost@scoopmakelaardij.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SCOOP makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen

voeren;

 • Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;
 • Bedrijfsnaam invullen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
  zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

SCOOP makelaardij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van SCOOP makelaardij) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SCOOP makelaardij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Administratie
Wij bewaren onze administratie, waaronder facturen en andere administratieve bescheiden waarop
uw persoonsgegevens vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het
boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.
Kopie paspoort
Wij bewaren de kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs gedurende een periode van vijf jaar om te
kunnen voldoen aan de bewaarplicht in de Wwft.
Overige contactgegevens
Wij bewaren overige contactgegevens gedurende twee jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een
verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SCOOP makelaardij deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor
het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SCOOP
makelaardij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt SCOOP makelaardij
uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van externe partijen voor:

 • onze softwareoplossingen (bijvoorbeeld via ons CRM-systeem Kolibri);
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen.
Wij kunnen uw gegevens daarnaast aan derden verstrekken indien u ons daarom verzoekt. Zo
kunnen wij uw gegevens rechtstreeks aan een notaris verstrekken indien u overgaat tot aan- of
verkoop van een woning.
Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en
regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het
kader van een opsporingsonderzoek.

 

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

SCOOP makelaardij deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor
het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of
gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten
de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het
gebruik van de diensten van SCOOP makelaardij geeft u hiervoor toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SCOOP makelaardij gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies
door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bedrijfsnaam invullen en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar Mailadres invullen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te
sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming
van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
SCOOP makelaardij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SCOOP makelaardij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via
joost@scoopmakelaardij.com